prenex form

prenex form là gì? Ý nghĩa của từ prenex form dạng tiền lượng, dạng prinec

  • prenex form là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prenex form là gì ?
  • prenex form là gì trong toán học ?
  • prenex form dịch
  • prenex form dictionary
  • prenex form là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prenex form trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prenex form trong toán học
  • prenex form tiếng việt là gì ?
  • What is prenex form in english ?