precise

precise là gì? Ý nghĩa của từ precise chính xác; xác định

  • precise là gì ?

  • Ý nghĩa của từ precise là gì ?
  • precise là gì trong toán học ?
  • precise dịch
  • precise dictionary
  • precise là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ precise trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ precise trong toán học
  • precise tiếng việt là gì ?
  • What is precise in english ?