power curve

power curve là gì? Ý nghĩa của từ power curve đường lực lượng

  • power curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ power curve là gì ?
  • power curve là gì trong toán học ?
  • power curve dịch
  • power curve dictionary
  • power curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ power curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ power curve trong toán học
  • power curve tiếng việt là gì ?
  • What is power curve in english ?