potential flow

potential flow là gì? Ý nghĩa của từ potential flow Cơ.dòng thế

  • potential flow là gì ?

  • Ý nghĩa của từ potential flow là gì ?
  • potential flow là gì trong toán học ?
  • potential flow dịch
  • potential flow dictionary
  • potential flow là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ potential flow trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ potential flow trong toán học
  • potential flow tiếng việt là gì ?
  • What is potential flow in english ?