positive translation

positive translation là gì? Ý nghĩa của từ positive translation phép tịnh tiến dương

  • positive translation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ positive translation là gì ?
  • positive translation là gì trong toán học ?
  • positive translation dịch
  • positive translation dictionary
  • positive translation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ positive translation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ positive translation trong toán học
  • positive translation tiếng việt là gì ?
  • What is positive translation in english ?