positive slewness

positive slewness là gì? Ý nghĩa của từ positive slewness tk.hê số lệch dương

  • positive slewness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ positive slewness là gì ?
  • positive slewness là gì trong toán học ?
  • positive slewness dịch
  • positive slewness dictionary
  • positive slewness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ positive slewness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ positive slewness trong toán học
  • positive slewness tiếng việt là gì ?
  • What is positive slewness in english ?