polytropic gas

polytropic gas là gì? Ý nghĩa của từ polytropic gas khí đa hướng

  • polytropic gas là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polytropic gas là gì ?
  • polytropic gas là gì trong toán học ?
  • polytropic gas dịch
  • polytropic gas dictionary
  • polytropic gas là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polytropic gas trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polytropic gas trong toán học
  • polytropic gas tiếng việt là gì ?
  • What is polytropic gas in english ?