polytope

polytope là gì? Ý nghĩa của từ polytope hình đa diện, pôlitôp

  • polytope là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polytope là gì ?
  • polytope là gì trong toán học ?
  • polytope dịch
  • polytope dictionary
  • polytope là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polytope trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polytope trong toán học
  • polytope tiếng việt là gì ?
  • What is polytope in english ?