polyphase

polyphase là gì? Ý nghĩa của từ polyphase vl.nhiều pha

  • polyphase là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polyphase là gì ?
  • polyphase là gì trong toán học ?
  • polyphase dịch
  • polyphase dictionary
  • polyphase là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polyphase trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polyphase trong toán học
  • polyphase tiếng việt là gì ?
  • What is polyphase in english ?