polygonal domain

polygonal domain là gì? Ý nghĩa của từ polygonal domain miền đa giác

  • polygonal domain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polygonal domain là gì ?
  • polygonal domain là gì trong toán học ?
  • polygonal domain dịch
  • polygonal domain dictionary
  • polygonal domain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polygonal domain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polygonal domain trong toán học
  • polygonal domain tiếng việt là gì ?
  • What is polygonal domain in english ?