polyadic relation

polyadic relation là gì? Ý nghĩa của từ polyadic relation log.quan hệ nhiều nơi

  • polyadic relation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ polyadic relation là gì ?
  • polyadic relation là gì trong toán học ?
  • polyadic relation dịch
  • polyadic relation dictionary
  • polyadic relation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ polyadic relation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ polyadic relation trong toán học
  • polyadic relation tiếng việt là gì ?
  • What is polyadic relation in english ?