pole and polar of a conic

pole and polar of a conic là gì? Ý nghĩa của từ pole and polar of a conic cực và cực tuyến của thiết diện cônic

  • pole and polar of a conic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pole and polar of a conic là gì ?
  • pole and polar of a conic là gì trong toán học ?
  • pole and polar of a conic dịch
  • pole and polar of a conic dictionary
  • pole and polar of a conic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pole and polar of a conic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pole and polar of a conic trong toán học
  • pole and polar of a conic tiếng việt là gì ?
  • What is pole and polar of a conic in english ?