poised

poised là gì? Ý nghĩa của từ poised gt.được làm cân bằng

  • poised là gì ?

  • Ý nghĩa của từ poised là gì ?
  • poised là gì trong toán học ?
  • poised dịch
  • poised dictionary
  • poised là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ poised trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ poised trong toán học
  • poised tiếng việt là gì ?
  • What is poised in english ?