plug

plug là gì? Ý nghĩa của từ plug mt.cái phíc; cái phíc hai đầu, cái chốt

  • plug là gì ?

  • Ý nghĩa của từ plug là gì ?
  • plug là gì trong toán học ?
  • plug dịch
  • plug dictionary
  • plug là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ plug trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ plug trong toán học
  • plug tiếng việt là gì ?
  • What is plug in english ?