plasticity index

plasticity index là gì? Ý nghĩa của từ plasticity index chỉ số dẻo

  • plasticity index là gì ?

  • Ý nghĩa của từ plasticity index là gì ?
  • plasticity index là gì trong toán học ?
  • plasticity index dịch
  • plasticity index dictionary
  • plasticity index là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ plasticity index trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ plasticity index trong toán học
  • plasticity index tiếng việt là gì ?
  • What is plasticity index in english ?