plane wave

plane wave là gì? Ý nghĩa của từ plane wave sóng phẳng

  • plane wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ plane wave là gì ?
  • plane wave là gì trong toán học ?
  • plane wave dịch
  • plane wave dictionary
  • plane wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ plane wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ plane wave trong toán học
  • plane wave tiếng việt là gì ?
  • What is plane wave in english ?