pitching oscillation

pitching oscillation là gì? Ý nghĩa của từ pitching oscillation Cơ.dao động dọc [dọc, chồng chành] (tàu biển, máy bay)

  • pitching oscillation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pitching oscillation là gì ?
  • pitching oscillation là gì trong toán học ?
  • pitching oscillation dịch
  • pitching oscillation dictionary
  • pitching oscillation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pitching oscillation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pitching oscillation trong toán học
  • pitching oscillation tiếng việt là gì ?
  • What is pitching oscillation in english ?