pierce

pierce là gì? Ý nghĩa của từ pierce đâm thủng, chọc thủng

  • pierce là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pierce là gì ?
  • pierce là gì trong toán học ?
  • pierce dịch
  • pierce dictionary
  • pierce là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pierce trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pierce trong toán học
  • pierce tiếng việt là gì ?
  • What is pierce in english ?