pick

pick là gì? Ý nghĩa của từ pick chọn; nhặt; đâm thủng

  • pick là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pick là gì ?
  • pick là gì trong toán học ?
  • pick dịch
  • pick dictionary
  • pick là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pick trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pick trong toán học
  • pick tiếng việt là gì ?
  • What is pick in english ?