phase lag

phase lag là gì? Ý nghĩa của từ phase lag sự trễ pha, sự dịch chuyển âm của pha

  • phase lag là gì ?

  • Ý nghĩa của từ phase lag là gì ?
  • phase lag là gì trong toán học ?
  • phase lag dịch
  • phase lag dictionary
  • phase lag là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ phase lag trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ phase lag trong toán học
  • phase lag tiếng việt là gì ?
  • What is phase lag in english ?