phase instability

phase instability là gì? Ý nghĩa của từ phase instability sự không ổn định của pha

  • phase instability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ phase instability là gì ?
  • phase instability là gì trong toán học ?
  • phase instability dịch
  • phase instability dictionary
  • phase instability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ phase instability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ phase instability trong toán học
  • phase instability tiếng việt là gì ?
  • What is phase instability in english ?