phase equilibrium

phase equilibrium là gì? Ý nghĩa của từ phase equilibrium vl.cân bằng pha

  • phase equilibrium là gì ?

  • Ý nghĩa của từ phase equilibrium là gì ?
  • phase equilibrium là gì trong toán học ?
  • phase equilibrium dịch
  • phase equilibrium dictionary
  • phase equilibrium là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ phase equilibrium trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ phase equilibrium trong toán học
  • phase equilibrium tiếng việt là gì ?
  • What is phase equilibrium in english ?