perspective

perspective là gì? Ý nghĩa của từ perspective cảnh, phối cảnh

  • perspective là gì ?

  • Ý nghĩa của từ perspective là gì ?
  • perspective là gì trong toán học ?
  • perspective dịch
  • perspective dictionary
  • perspective là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ perspective trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ perspective trong toán học
  • perspective tiếng việt là gì ?
  • What is perspective in english ?