persistency of vision

persistency of vision là gì? Ý nghĩa của từ persistency of vision vl.quán tính thị giác

  • persistency of vision là gì ?

  • Ý nghĩa của từ persistency of vision là gì ?
  • persistency of vision là gì trong toán học ?
  • persistency of vision dịch
  • persistency of vision dictionary
  • persistency of vision là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ persistency of vision trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ persistency of vision trong toán học
  • persistency of vision tiếng việt là gì ?
  • What is persistency of vision in english ?