persistency

persistency là gì? Ý nghĩa của từ persistency sự tiếp tục; quán tính; ổn định

  • persistency là gì ?

  • Ý nghĩa của từ persistency là gì ?
  • persistency là gì trong toán học ?
  • persistency dịch
  • persistency dictionary
  • persistency là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ persistency trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ persistency trong toán học
  • persistency tiếng việt là gì ?
  • What is persistency in english ?