persist

persist là gì? Ý nghĩa của từ persist tiếp tục

  • persist là gì ?

  • Ý nghĩa của từ persist là gì ?
  • persist là gì trong toán học ?
  • persist dịch
  • persist dictionary
  • persist là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ persist trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ persist trong toán học
  • persist tiếng việt là gì ?
  • What is persist in english ?