perpetual

perpetual là gì? Ý nghĩa của từ perpetual thường xuyên, liên tục

  • perpetual là gì ?

  • Ý nghĩa của từ perpetual là gì ?
  • perpetual là gì trong toán học ?
  • perpetual dịch
  • perpetual dictionary
  • perpetual là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ perpetual trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ perpetual trong toán học
  • perpetual tiếng việt là gì ?
  • What is perpetual in english ?