permute

permute là gì? Ý nghĩa của từ permute hoán vị đổi thứ tự

  • permute là gì ?

  • Ý nghĩa của từ permute là gì ?
  • permute là gì trong toán học ?
  • permute dịch
  • permute dictionary
  • permute là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ permute trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ permute trong toán học
  • permute tiếng việt là gì ?
  • What is permute in english ?