permanent memory

permanent memory là gì? Ý nghĩa của từ permanent memory bộ nhớ thường xuyên

  • permanent memory là gì ?

  • Ý nghĩa của từ permanent memory là gì ?
  • permanent memory là gì trong toán học ?
  • permanent memory dịch
  • permanent memory dictionary
  • permanent memory là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ permanent memory trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ permanent memory trong toán học
  • permanent memory tiếng việt là gì ?
  • What is permanent memory in english ?