permanence condition

permanence condition là gì? Ý nghĩa của từ permanence condition điều kiện thường trực

  • permanence condition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ permanence condition là gì ?
  • permanence condition là gì trong toán học ?
  • permanence condition dịch
  • permanence condition dictionary
  • permanence condition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ permanence condition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ permanence condition trong toán học
  • permanence condition tiếng việt là gì ?
  • What is permanence condition in english ?