periphery

periphery là gì? Ý nghĩa của từ periphery biên [của một hình , một thể]

  • periphery là gì ?

  • Ý nghĩa của từ periphery là gì ?
  • periphery là gì trong toán học ?
  • periphery dịch
  • periphery dictionary
  • periphery là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ periphery trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ periphery trong toán học
  • periphery tiếng việt là gì ?
  • What is periphery in english ?