periodogram

periodogram là gì? Ý nghĩa của từ periodogram tk.chu kỳ đồ; vl. đồ thị của hàm số

  • periodogram là gì ?

  • Ý nghĩa của từ periodogram là gì ?
  • periodogram là gì trong toán học ?
  • periodogram dịch
  • periodogram dictionary
  • periodogram là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ periodogram trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ periodogram trong toán học
  • periodogram tiếng việt là gì ?
  • What is periodogram in english ?