perihelion

perihelion là gì? Ý nghĩa của từ perihelion tv.điểm cận nhật

  • perihelion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ perihelion là gì ?
  • perihelion là gì trong toán học ?
  • perihelion dịch
  • perihelion dictionary
  • perihelion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ perihelion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ perihelion trong toán học
  • perihelion tiếng việt là gì ?
  • What is perihelion in english ?