periastron

periastron là gì? Ý nghĩa của từ periastron tv.điểm cận tính

  • periastron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ periastron là gì ?
  • periastron là gì trong toán học ?
  • periastron dịch
  • periastron dictionary
  • periastron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ periastron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ periastron trong toán học
  • periastron tiếng việt là gì ?
  • What is periastron in english ?