performance characteristic

performance characteristic là gì? Ý nghĩa của từ performance characteristic đặc trưng sử dụng

  • performance characteristic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ performance characteristic là gì ?
  • performance characteristic là gì trong toán học ?
  • performance characteristic dịch
  • performance characteristic dictionary
  • performance characteristic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ performance characteristic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ performance characteristic trong toán học
  • performance characteristic tiếng việt là gì ?
  • What is performance characteristic in english ?