perforator

perforator là gì? Ý nghĩa của từ perforator máy đục lỗ

  • perforator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ perforator là gì ?
  • perforator là gì trong toán học ?
  • perforator dịch
  • perforator dictionary
  • perforator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ perforator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ perforator trong toán học
  • perforator tiếng việt là gì ?
  • What is perforator in english ?