perfect fluid

perfect fluid là gì? Ý nghĩa của từ perfect fluid chất lỏng nhớt

  • perfect fluid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ perfect fluid là gì ?
  • perfect fluid là gì trong toán học ?
  • perfect fluid dịch
  • perfect fluid dictionary
  • perfect fluid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ perfect fluid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ perfect fluid trong toán học
  • perfect fluid tiếng việt là gì ?
  • What is perfect fluid in english ?