penultimate

penultimate là gì? Ý nghĩa của từ penultimate gần cuối, giáp chót

  • penultimate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ penultimate là gì ?
  • penultimate là gì trong toán học ?
  • penultimate dịch
  • penultimate dictionary
  • penultimate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ penultimate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ penultimate trong toán học
  • penultimate tiếng việt là gì ?
  • What is penultimate in english ?