pentode

pentode là gì? Ý nghĩa của từ pentode mt.pentốt

  • pentode là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pentode là gì ?
  • pentode là gì trong toán học ?
  • pentode dịch
  • pentode dictionary
  • pentode là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pentode trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pentode trong toán học
  • pentode tiếng việt là gì ?
  • What is pentode in english ?