payoff matrix

payoff matrix là gì? Ý nghĩa của từ payoff matrix ma trận tiền trả

  • payoff matrix là gì ?

  • Ý nghĩa của từ payoff matrix là gì ?
  • payoff matrix là gì trong toán học ?
  • payoff matrix dịch
  • payoff matrix dictionary
  • payoff matrix là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ payoff matrix trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ payoff matrix trong toán học
  • payoff matrix tiếng việt là gì ?
  • What is payoff matrix in english ?