pavement

pavement là gì? Ý nghĩa của từ pavement (cái) lát

  • pavement là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pavement là gì ?
  • pavement là gì trong toán học ?
  • pavement dịch
  • pavement dictionary
  • pavement là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pavement trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pavement trong toán học
  • pavement tiếng việt là gì ?
  • What is pavement in english ?