partition

partition là gì? Ý nghĩa của từ partition sự phân hoạch, sự phân chia

  • partition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ partition là gì ?
  • partition là gì trong toán học ?
  • partition dịch
  • partition dictionary
  • partition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ partition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ partition trong toán học
  • partition tiếng việt là gì ?
  • What is partition in english ?