parent population

parent population là gì? Ý nghĩa của từ parent population tk.tập hợp tổng quát

  • parent population là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parent population là gì ?
  • parent population là gì trong toán học ?
  • parent population dịch
  • parent population dictionary
  • parent population là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parent population trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parent population trong toán học
  • parent population tiếng việt là gì ?
  • What is parent population in english ?