paratactic parallelism

paratactic parallelism là gì? Ý nghĩa của từ paratactic parallelism sự song song paratactic

  • paratactic parallelism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ paratactic parallelism là gì ?
  • paratactic parallelism là gì trong toán học ?
  • paratactic parallelism dịch
  • paratactic parallelism dictionary
  • paratactic parallelism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ paratactic parallelism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ paratactic parallelism trong toán học
  • paratactic parallelism tiếng việt là gì ?
  • What is paratactic parallelism in english ?