parabolic plane

parabolic plane là gì? Ý nghĩa của từ parabolic plane mặt phẳng parabolic

  • parabolic plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parabolic plane là gì ?
  • parabolic plane là gì trong toán học ?
  • parabolic plane dịch
  • parabolic plane dictionary
  • parabolic plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parabolic plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parabolic plane trong toán học
  • parabolic plane tiếng việt là gì ?
  • What is parabolic plane in english ?