parabola

parabola là gì? Ý nghĩa của từ parabola parabôn

  • parabola là gì ?

  • Ý nghĩa của từ parabola là gì ?
  • parabola là gì trong toán học ?
  • parabola dịch
  • parabola dictionary
  • parabola là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ parabola trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ parabola trong toán học
  • parabola tiếng việt là gì ?
  • What is parabola in english ?