own

own là gì? Ý nghĩa của từ own riêng // cơ sở hữu

  • own là gì ?

  • Ý nghĩa của từ own là gì ?
  • own là gì trong toán học ?
  • own dịch
  • own dictionary
  • own là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ own trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ own trong toán học
  • own tiếng việt là gì ?
  • What is own in english ?