overhead

overhead là gì? Ý nghĩa của từ overhead kt.tạp phí

  • overhead là gì ?

  • Ý nghĩa của từ overhead là gì ?
  • overhead là gì trong toán học ?
  • overhead dịch
  • overhead dictionary
  • overhead là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ overhead trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ overhead trong toán học
  • overhead tiếng việt là gì ?
  • What is overhead in english ?