outstanding

outstanding là gì? Ý nghĩa của từ outstanding nổi tiếng; kt. chưa trả hết; quá hạn

  • outstanding là gì ?

  • Ý nghĩa của từ outstanding là gì ?
  • outstanding là gì trong toán học ?
  • outstanding dịch
  • outstanding dictionary
  • outstanding là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ outstanding trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ outstanding trong toán học
  • outstanding tiếng việt là gì ?
  • What is outstanding in english ?