orthogonal tests

orthogonal tests là gì? Ý nghĩa của từ orthogonal tests tk.các tiêu chuẩn trực giao

  • orthogonal tests là gì ?

  • Ý nghĩa của từ orthogonal tests là gì ?
  • orthogonal tests là gì trong toán học ?
  • orthogonal tests dịch
  • orthogonal tests dictionary
  • orthogonal tests là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ orthogonal tests trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ orthogonal tests trong toán học
  • orthogonal tests tiếng việt là gì ?
  • What is orthogonal tests in english ?